Osobné údaje

Úvodné zhrnutie

Prevádzkovateľ e-shopu na stránke www.ciernediery.sk, občianske združenie Čierne diery, Rumančeková 860/42, 821 01 Bratislava, IČO: 50685473, DIČ: 2120662841, spracúva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom riadneho uzatvorenia a kúpnej zmluvy, najmä potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami v rámci plnenia zmluvy, vrátane prípadného odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie tovaru, po dobu vyplývajúcu z týchto podmienok. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

I. Právna úprava ochrany osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a súvisiace právne predpisy Slovenskej republiky (napr. vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – „GDPR“).

II. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je občianske združenie Čierne diery, Rumančeková 860/42, 821 01 Bratislava, IČO: 50685473, DIČ: 2120662841 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa obchodu (predávajúceho): 

názov: Čierne diery, o. z.
adresa prevádzkarne (adresa, na ktorej môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov): Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava

tel. číslo: +421 948 876 738
e-mail: shop@ciernediery.sk
zástupca prevádzkovateľa: nebol poverený
zodpovedná osoba: nie je určená

Orgánom dozoru nad ochranou osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

III. Rozsah spracúvania osobných údajov

Meno, priezvisko, bydlisko, adresa, dodacia adresa (na doručenie tovaru), telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo účtu (na evidovanie prijatých platieb a prípadné vrátenie platieb).

IV. Účel spracúvania osobných údajov

1. Registrácia kupujúceho (dotknutej osoby) v rámci e-shopu na stránke www.ciernediery.sk a prístup do e-shopu, evidovanie údajov o kupujúcom pre účely kúpy tovaru od predávajúceho, jeho objednávkach, stave vybavenia objednávok.

2. Plnenie kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim – prijatie, spracovanie a vybavenie elektronickej objednávky, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru, vybavenie prípadného odstúpenia od zmluvy kupujúcim, prijatie a vybavenie prípadnej reklamácie tovaru, evidovanie prijatých platieb a prípadné vrátenie platieb kupujúcemu, prípadné plnenie ďalších zmluvných povinností, plnenie súvisiacich zákonných povinností (účtovných, daňových a pod.).

V. Právny základ spracúvania osobných údajov

1. Podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel uvedený v ods. IV bod 1 vyššie, a to pri registrácii kupujúceho v rámci e-shopu na stránke www.ciernediery.sk.

2. Podľa  § 13 ods. 1 písm. b) resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne plnenie kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim, resp. v súvislosti s takouto zmluvou a existenciou vzájomných nárokov z takejto zmluvy, na účel uvedený v ods. IV bod 2 vyššie.

VI. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona

Pre prípad uvedený v ods. V bod 2 vyššie je oprávneným záujmom prevádzkovateľa uplatnenie prípadných nárokov z kúpnej zmluvy voči dotknutej osobe prípadne oprávnená obrana pred uplatnenými nárokmi zo strany kupujúceho, príslušnými právnymi prostriedkami.

VII. Príjemcovia osobných údajov

Tretími stranami, ktorým sa poskytnú niektoré osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa, pričom toto poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie čiastkových úkonov pri riadnom plnení kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. 

Takýmito príjemcami osobných údajov sú:

1. Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928 (poskytovateľ hostingu e-shopu).

2. Bubblestorm Management (Proprietary) Limited – WooCommerce, reg. č. 2010/006103/07 (systém e-shopu).

3. TrustPay, a. s., IČO: 36 865 800 (platobné procesy – spracovanie platby za tovar cez platobnú bránu).

4. Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124 (doručovacia služba) – príjemca v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo.

5. L. K. Permanent, spol. s r.o., IČO: 31 352 782 (alternatívna doručovacia služba) – príjemca v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo.

6. Matúš Sedlák, IČO: 51032520 (alternatívna doručovacia služba) – príjemca v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo.

7. osoby poskytujúce účtovné služby prevádzkovateľ ovi (plnenie zákonných účtovných a daňových povinností na strane prevádzkovateľa, spojených s predajom tovaru) – príjemca v rozsahu meno, priezvisko, adresa.

Príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii žiadne osobné údaje nebudú poskytnuté.

VIII. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií sa nerealizuje ani nie ja zamýšľaný.

IX. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvané na účel uvedený v ods. IV bod 1 vyššie: Po dobu trvania registrácie kupujúceho v rámci e-shopu na stránke www.ciernediery.sk; dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená zrušiť registráciu, čím zanikne predmetný účel spracúvania a skončí sa doba uchovávania osobných údajov z tohto titulu.

Osobné údaje spracúvané na účel uvedený v ods. IV bod 2 vyššie: Po dobu plnenia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim, a následne počas trvania záručnej doby, prípadne aj počas uplatnenia nárokov zo zmluvy voči kupujúcemu resp. zo strany kupujúceho (min. počas trvania príslušnej premlčacej doby, ktorá sa uplatňuje vo vzťahu k daným nárokom).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ je povinný osobné údaje kupujúceho vymazať.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, účtovné doklady je prevádzkovateľ povinný uchovať po dobu min. 10 rokov.

X. Poučenie o právach dotknutej osoby 

Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov:

1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby ako aj ďalšie informácie podľa § 21 Zákona;

2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov resp. právo na doplnenie neúplných osobných údajov (podľa § 22 Zákona);

3. právo na vymazanie osobných údajov (podľa § 23 Zákona);

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (podľa § 24 Zákona);

5. právo namietať spracúvanie osobných údajov (podľa § 27 Zákona);

6. právo na prenosnosť osobných údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (podľa § 26 Zákona);

7. právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila (podľa § 14 ods. 3 Zákona);

8. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky –  za účelom zistenia, či došlo k porušeniu práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uloženia opatrení na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese: shop@ciernediery.sk, kde taktiež môžu byť dotknutej osobe poskytnuté prípadne potrebné bližšie informácie o právach dotknutej osoby.

XI. Ďalšie informácie dotknutej osobe podľa § 19 Zákona

Poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné, avšak ide o požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim. Následkom neposkytnutia osobných údajov je:

1. v súvislosti s účelom uvedeným v ods. IV bod 1 vyššie: nemožnosť registrovať kupujúceho v rámci e-shopu na stránke www.ciernediery.sk;

2. v súvislosti s účelom uvedeným v ods. IV bod 2 vyššie: nemožnosť uzavrieť a riadne plniť kúpnu zmluvu medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona nie je uplatnené.

XII. Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.

XIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky v e-shope na stránke www.ciernediery.sk potvrdzuje dotknutá osoba – kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma, v platnom a účinnom znení (ku dňu potvrdenia zo strany dotknutej osoby).

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 4. 2019.

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.